Stanovy - znění platné do roku 2015  Stanovy občanského sdruženi jsou uvedeny níže a je možné je stáhnout v elektronické podobě ZDE.
Mezi základní práva člena patří:
 • být informován o všech akcích pořádaných občanským sdružením. Jde o informace poskytované pouze členům občanského sdružení, jejichž součástí je i vlastní organizační zabezpečení a konkrétní výhody a bonusy, které je možné v souvislosti s danou akcí nabídnout a čerpat. Informace jsou zasílány mailem na zvolenou adresu.
 • účastnit se akcí dle svého výběru a na těchto akcích požívat veškerých výhod, které občanské sdružení pro tu kterou konkrétní akci nabízí. Většinou jde o volný vstup či vjezd, případně příspěvek na stravovaní či ubytování. Veškeré výhody nad rámec volného vstupu a veškeré další příspěvky jsou poskytovány zásadně jen těm členům, kteří se účastní s vlastními modely a kteří svoji účast předem a včas podle pokynů nahlásí.
 • provádět nákup veškerého sortimentu za zvýhodněné ceny. V tomto okamžiku jde o 5% slevu na veškerý sortimenty prodejny Š-hobby (mimo oddělení plastikových modelů, které je majetkem firmy MPM). Uvedená sleva je poskytována všem členům na vyžádání a z důvodu zamezení spekulativním přihláškám je poskytován po 12měsích členství nebo po účasti na 3 klubových akcích.
Mezi základní povinnosti člena patří:
 • dbát o dobré jméno klubu a jeho propagaci.
 • včas uhradit členský příspěvek, který je stanoven vždy na daný kalendářní rok.
 • udržovat aktualizované údaje o své osobě v členské sekci.
 • včas podávat své přihlášky na připravované akce a na těchto akcích plně respektovat dohodnutou organizaci a pokyny pořadatele.


STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RC TRUCK HRADEC KRÁLOVÉ

    Článek I.  Úvodní část
    Článek II.  Orgány sdružení
    Článek III.  Organizační jednotky sdružení
    Článek IV.  Zásady hospodaření
    Článek V.  Závěrečné ustanovení
        
    pdf  Stanovy v elektronické podobě

Článek I.

Úvodní ustanovení
  V souladu se Zákonem č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění zákona č.300/1990Sb., zákona č.513/1991Sb. a zákona č.68/1993Sb. zakládáme občanské sdružení. Jeho cíle, organizaci a zásady hospodaření upravují tyto stanovy.
 1. Název sdružení
    RC TRUCK HRADEC KRÁLOVÉ

 2. Sídlo sdružení
    S. K. Neumanna 281, Hradec Králové 2, PS 500 02

 3. Cíle činnosti sdružení
    Sdružovat zájemce o rádiem řízené modely aut, letadel a lodí. Umožnit jim vzájemné sdělování poznatků a informací vztahujících se k této zájmové činnosti. Organizovat činnost modelářů, jejich setkání a soutěže, s cílem propagovat tuto činnost, i činnost sdružení, na veřejnosti. Poskytovat členům i veřejnosti informace o možnostech a novinkách v oblasti modelářství a soutěžení s ním spojeným.

 4. Práva a povinnosti členů
    Členství vzniká dnem zapsání jména, příjmení a bydliště do seznamu členů a zaplacením členského příspěvku sdružení na příslušný kalendářní rok. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení člena o ukončení členství nebo k 31.3. příslušného kalendářního roku, v němž nebyl uhrazen členský příspěvek. Členové mají právo volit a být voleni do rady sdružení.

nahoru

Článek II.

Orgány sdružení
  Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Nejvyšší orgán sdružení je oprávněn rozhodovat o změnách stanov, otázkách členství ve sdružení, o zániku sdružení a o všech dalších otázkách, které mu předloží rada sdružení. Radu sdružení, sestávající z pěti členů sdružení, volí nejvyšší orgán sdružení. Rada sdružení poté volí ze svých členů předsedu, jednatele a hospodáře sdružení, tak aby její složení bylo následující:
 1. předseda sdružení
 2. jednatel sdružení
 3. hospodář sdružení
 4. člen rady
 5. člen rady
Funkce předsedy, jednatele a člena rady jsou funkce bez nároku na odměnu. Hospodáři sdružení může rada, na základě výsledků hospodaření, odhlasovat roční odměnu.

  Rada sdružení je povinna minimálně 1x do roka svolat nejvyšší orgán sdružení, tj. členskou schůzi. Řádně svolaná členská schůze je schopná usnášení se i při nižší než nadpoloviční účasti. Za řádně svolanou schůzi se považuje taková, o jejímž konání byli všichni členové vyrozuměni písemně nejméně 14 dní před jejím konáním.

  Jednat jménem sdružení jsou oprávněni předseda sdružení, jednatel sdružení a hospodář sdružení, a to každý z nich samostatně a jednotlivě.

nahoru

Článek III.

Organizační jednotky sdružení
  Sdružení se nedělí na další organizační jednotky.

nahoru

Článek IV.

Zásady hospodaření
  Základním zdrojem financování jsou členské příspěvky. Výši členských příspěvků na následující kalendářní rok stanovuje rada sdružení a schvaluje členská schůze sdružení. Dalším zdrojem financování jsou příspěvky za účast na soutěžích a předváděcích akcích, tzv. startovné.
Hlavní plánovanou položkou výdajů jsou kromě běžných provozních nákladů (kancelářské potřeby, poštovné) i náklady související s organizací a propagací cílů činnosti sdružení.

  O příjmech a výdajích sdružení vede hospodář sdružení účetnictví. Účetní uzávěrku předkládá 1x do roka prostřednictvím rady sdružení členské schůzi, která ji schvaluje.

  Kontrolu hospodaření provádí dvoučlenná revizní komise volená na návrh rady členskou schůzí.
Revizní komise se svými závěry seznamuje členy na členské schůzi. Zpráva revizní komise je poté členům k dispozici k nahlédnutí u rady sdružení.

nahoru

Článek V.

Závěrečné ustanovení
  Tyto stanovy občanského sdružení byly sepsány dle zákona 83/1990Sb. ve znění zákona č.300/1990Sb., zákona č.513/1991Sb. a zákona č.68/1993Sb. a s nimi souvisejících předpisů. Pokud není ve stanovách cokoliv vysloveně upraveno, platí ustanovení dle výše uvedených právních norem.

nahoru

Stanovy v elektronické podobě Z D E :
 Stanovy OS RCtruck HK platné od roku 2015 . pdf  (530 kB)


zpět


O nás Plánované akce Proběhlé akce - Kronika Naše modely Mistrovství ČR Členská sekce - přihlášení Prodejna Sponzoři-Partnerské weby-odkazy

webmaster Copyright © 2013 Spolek RC TRUCK Hradec Králové. All rights reserved.