PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účinná od 25.5.2018

Š-HOBBY, spol. s r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2743

S.K.Neumanna 281/6  500 02 Hradec Králové

IČ: 47453885 ,  DIČ: CZ47453885

Tel.: 495 523 378  e-mail: model@s-hobby.cz  elektro@s-hobby.cz  rctruck@s-hobby.cz 

Kontaktní adresa prodávajícího pro doručování: Š-HOBBY, spol. s r. o.,  S.K.Neumanna 281, Hradec Králové 2, 500 02

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku zboží a služeb na stránkách www.s-hobby.cz potvrzuje Kupující, že je srozuměn s těmito pravidly ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2. Prodávající je správcem osobních údajů Kupujícího podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.  Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

5. Prodávající pro plnění kupní smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele přepravních služeb (PPL, Česká pošta – údaje jsou ukládány v EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Subdodavatelé –dodavatelé přeravních služeb  z titulu své činnosti odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru.

6. Prodávající ukládá osobní údaje Kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (maximálně po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

7. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až e) GDPR.

8. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

9. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

10. Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

Tato pravidla nabývají účinnosti 25.5.2018.